Makine imalatı, kapsadığı sektörler ve ürün grupları açısından, diğer sektörlere kıyasla, oldukça zengin bir profile sahip. Bunun başlıca nedeni, neredeyse tüm imalat sektörlerinin, temel üretim araçlarını, makine sanayii de tedarik ediyor olmaları..

Makina imalat sektörü.

Küreselleşme sürecinin yaşandığı dünyamızda, ulusal sanayi ve ekonomileri zayıflatarak küresel güçlerin egemenliği pekiştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise küreselleşme sürecine karşı durabilmek için direnme noktaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları filizlenmeye ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırıp yerli sanayinin gelişimine katkı koyarak bağımlılığı azaltma girişimleri hızlanmaya başlamıştır. Bilim ve teknolojide yetkinleşilmesi ve toplumsal ekonomik faydaya dönüştürülebilmesi, Ülkenin kalkınması, iş gücünün tam istihdamı, refah düzeyinin arttırılması ve çalışana insanca yaşama koşulları sağlanması için sanayileşme şarttır. Ülke sanayisinin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, yeni teknolojileri kullanılabilir ve üretebilir hale gelmesi ancak buna bağlıdır. Ancak nitelikli iş gücü ve mühendis istihdamı üzerindeki ülkenin ekonomik küçülmesi riski, aşırı iç ve dış borçlanma baskısı, işsizlik ve güvencesizlik gibi başlıklar ile toplanabilecek baskılar sanayileşme önünde önemli açmazlar olarak durmaktadır. Ülkemizdeki tüm diğer sektörler gibi bu açmazları en derinden yaşayan sektörlerden biri olan Makine imalat sektörü, bu anlamda özel bir öneme sahiptir.

Makine imalat Sanayi

İlgili AB ve Türk mevzuatı doğrultusunda,“makine” ifadesini, insan veya hayvan gücü dışında bir tahrik sistemi ile donatılan veya donatılması amaçlanan; en az biri hareketli olacak şekilde spesifik bir uygulama için bir araya getirilen, birbirine bağlı parça veya bileşenlerden oluşan takımlar şeklinde tanımlamak mümkün. Bununla birlikte, “makine sanayi ” kapsamında değerlendirilen alt-sektörlerin, kaynaklara göre farklılık gösterdiği dikkat çekiyor.